• 3
  • individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov, so zameraním na:
  • poruchy autistického spektra
  • narušená komunikačná schopnosť
  • parciálne kognitívne deficity