• 7
  • diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu
  • diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch osobnosti a iných psychických ochorení (v súčinnosti s odbornými psychiatrickými pracoviskami)
  • celková a parciálna diagnostika kognitívnych schopností (intelekt, pamäť, pozornosť a kvality vnímania, osobnosť, jazykové schopnosti)
  • posúdenie pripravenosti na vstup do školskej dochádzky
  • diagnostika pre posudkové účely (dávky sociálnych kompenzácií)