Centrum pre vývinové poruchy

Centrum pre vývinové poruchy (CDD) vzniklo v novembri 2020 a priamo nadväzuje na psychologické služby Ambulancie klinickej psychológie Trnava, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť od roku 2007 do súčasného obdobia.

Hľadáme nových zamestnancov

Z dôvodu rozširovania našich služieb, prijmeme od 01.03.2021 do zamestnania psychológa, logopéda, liečebného pedagóga.

Prijímame nových klientov

Od 01.03.2021 prijímame nových klientov do terapeutickej a poradenskej starostlivosti vek od 30 mesiacov (preferujeme rané obdobie, ale i staršie deti) poskytovaná terapeutická starostlivosť bude individuálne nastavená, podľa konkrétnych požiadaviek každého klienta

Ponuka
služieb

Zameriavame sa na oblasť psychologickej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie porúch psychického vývinu v celom komplexe (diagnostika od útleho veku až po dospelosť).

Objednanie
na vyšetrenie

Všetky potrebné informácie k vyšetreniu budú uvedené v mailovej správe

  • po dohode termínu vyšetrenia bude Vám zaslaný dotazník, ktorý je nutné vyplniť a zaslať ešte pred termínom vyšetrenia
  • na vyšetrenie je nutné priniesť zdravotnú dokumentáciu – zdravotný záznam, prípadne výpis zo zdravotného záznamu, správy z odborných vyšetrení
  • v rámci diagnostického procesu je pre nás veľmi dôležitá analýza produktov dieťaťa – videá z prirodzeného prostredia dieťaťa, ukážky záujmov dieťaťa – fotografie, prípadne reálne produkty – záujmy (kresby, výrobky...), školské zošity
  • v rámci dodržiavania hygienického štandardu v ambulancii, prosíme priniesť prezuvky pre dieťa a rodiča
O centre

Centrum pre vývinové poruchy
Centre for developmental disorders
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Centrum pre vývinové poruchy (CDD) vzniklo v novembri 2020 a priamo nadväzuje na psychologické služby  Ambulancie klinickej psychológie Trnava, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť od roku 2007 do súčasného obdobia. Pokračuje v profilácii  na oblasť psychologickej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie porúch psychického vývinu v celom komplexe (diagnostika od útleho veku až po dospelosť). Spolupracuje s renomovanými sychiatrickými, pedopsychiatrickými, neurologickými, pediatrickými a inými zdravotníckymi pracoviskami v rámci celého Slovenska. Výrazne podporuje myšlienku medzirezortnej starostlivosti o ľudí so závažnými psychickými poruchami a ochoreniami, o čom svedčí  spolupráca s mnohými odbornými zariadeniami z rezortov školstva a sociálnych vecí. Odborná úroveň poskytovaných služieb je garantovaná vzdelaním samotných odborníkov a participáciou ambulancie a samotného centra na vedecko-výskumných projektoch.

Na čo sa

špecializujeme

99%

Psychologická
diagnostika

95%

Diferenciálna
diagnostika

97%

Terapie porúch
psychického
vývinu

Dokumenty na stiahnutie

Máte sa objednať na vyšetrenie ?