O centre

Centrum pre vývinové poruchy
Centre for developmental disorders
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Centrum pre vývinové poruchy (CDD) vzniklo v novembri 2020 a priamo nadväzuje na psychologické služby  Ambulancie klinickej psychológie Trnava, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť od roku 2007 do súčasného obdobia. Pokračuje v profilácii  na oblasť psychologickej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie porúch psychického vývinu v celom komplexe (diagnostika od útleho veku až po dospelosť). Spolupracuje s renomovanými sychiatrickými, pedopsychiatrickými, neurologickými, pediatrickými a inými zdravotníckymi pracoviskami v rámci celého Slovenska. Výrazne podporuje myšlienku medzirezortnej starostlivosti o ľudí so závažnými psychickými poruchami a ochoreniami, o čom svedčí  spolupráca s mnohými odbornými zariadeniami z rezortov školstva a sociálnych vecí. Odborná úroveň poskytovaných služieb je garantovaná vzdelaním samotných odborníkov a participáciou ambulancie a samotného centra na vedecko-výskumných projektoch.

Na čo sa

špecializujeme

99%

Psychologická
diagnostika

95%

Diferenciálna
diagnostika

97%

Terapie porúch
psychického
vývinu